الزام ساخت صفحه باسکول بتني

با توجه به ابلاغيه اداره کل استاندارد ضروريست که تمامي مراحل مربوط به ساخت صفحه بتني باسکول در محل کارخانه شرکت توليد کننده باسکول انجام شودو مي بايست شرکت توليد کننده باسکول مجهز به آزمايشگاه کنترل کيفي بتون بر اساس استاندارد مربوطه باشد.